Comunicats i llicències

Què cal tenir en compte i quins tràmits s’han de realitzar per iniciar el negoci? Segons el lloc on us interessi ubicar-lo, hi poden haver ordenacions urbanístiques que regulin i limitin el tipus d’establiments que es poden obrir a cada zona de la ciutat.

  • Comproveu la qualificació urbanística de l’adreça del local en la Revisió Pla General d’Ordenació RPGO
  • Consulteu les zones on no és permès ubicar determinats establiments (condicions d’ús i qualificacions urbanístiques) i les limitacions de l’Ordenança d’usos i activitats SITMUN

Abans de posar en marxa el negoci, per a l’obertura de les activitats, les instal·lacions o els establiments s’ha d’efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions. Aquest és un acte previ a l’inici de qualsevol activitat empresarial ubicada en un local.

En funció de les característiques de l’activitat i del local, correspon una tramitació o una altra:

També és imprescindible tramitar l’autoliquidació de la taxa , segons l’ordenança Fiscal núm. 9 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.

Per a activitats comercials amb superfície de venda igual o superior a 2.500 m², s’ha de tramitar la llicència comercial davant de la direcció general competent en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya (article 19 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre). L’atorgament de la llicència comercial haurà de ser prèvia a la sol·licitud de la llicència d’obres.

Les activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, han de sol·licitar un informe previ en matèria d’incendis.

Si cal fer obres d’adequació a l’establiment, s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència d’obres, tenint en compte l’accessibilitat al local. La tramitació de la llicència d’obres segons l’activitat pot ser anterior, simultània o posterior a la tramitació de la llicència d’activitat. Per a conèixer quin procediment heu d’iniciar davant l’ajuntament, podeu comprovar-ho en la Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les actuacions d’ús del sòl

Existeixen altres tramitacions municipals relacionades que et poden interessar en funció del tipus de negoci. Algunes poden ser prèvies a l’obertura i d’altres es poden tramitar un cop iniciada l’activitat:

A la plana web de la Diputació de Barcelona podeu consultar les condicions sanitàries bàsiques que cal considerar per realitzar la vostra activitat a les Fitxes de condicions higièniques i sanitàries dels establiments minoristes d’alimentació, que tenen caràcter orientatiu. Així mateix, ofereix Guies de pràctiques correctes d’higiene, d’autocontrol i documents relacionats amb les bones pràctiques, per ajudar als operadors dels establiments minoristes d’alimentació a implantar sistemes d’autocontrol de l’activitat.