PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa tot seguit del tractament que es farà de les vostres dades personals.

Responsable del tractament: El responsable dels tractaments realitzats és l’Ajuntament de Viladecavalls, amb seu al carrer Antoni Soler i Hospital, 7-9, 08232 de Viladecavalls. Telèfon: 937887141  Web: www.Viladecavalls.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades?:

Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i  a la gestió del servei de promoció de creació d’empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d’ocupació per a persones en recerca de feina.

Aquest Ajuntament tractem les seves dades amb la finalitat de poder tramitar expedients administratius i les actuacions que es derivin d’ells.

Quan temps conservem les seves dades? Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

 Categories de les dades, quines dades necessitem?: aquelles que s’estimi necessàries per a poder tramitar la sol·licitud (dades identificatives, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, dades laborals, d’informació comercial, dades econòmico-financeres i d’assegurances, dades de transaccions, dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives i categories especials de dades personals).

¿Existència de decisions automatitzades?
Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hi hagi intervingut de manera directa una persona. Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en la mateixa les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a disposició dels ciutadans a la seu electrònica d’aquesta Entitat.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals? Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l’Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei peticionat. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’ajuntament en el registre d’activitats de tractament.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?: segons el motiu de la petició aniran adreçades als serveis de l’Ajuntament de Viladecavalls i/o es comunicaran a altres administracions públiques sempre que sigui necessari per complir els fins enumerats anteriorment, sempre que hi hagi normativa legal que ho empari.

Pes podrà consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’ajuntament en el registre d’activitats de tractament.

Transferències internacionals de dades: no estan previstes.

Quins són els seus drets? L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d’informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

  • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
  • Dret d’accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
  • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes
  • Dret de supressió (dret a l’oblit): Suprimir les dades personals
  • Dret d’oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals
  • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur
Delegat de protecció de dades (DPD): El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant: Correu electrònic:  Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS Diputació de Barcelona Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona Telèfon:93 472 65 00 Per a més informació sobre el DPD podeu consultar el següent enllaç del web municipal:

http://www.viladecavalls.cat/ajuntament-1/proteccio-de-dades/informacio-relativa-al-tractament-de-dades-de-caracter-personal-de-lajuntament-de-viladecavalls